കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും BJP സർക്കാർ ഇറക്കി വിട്ട് അപമാനിച്ച കേരളത്തിന്റെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരം CK വിനീതിന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ് സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ജോലി നൽകി ആദരിച്ചു …

മലയാളികളുടെ പ്രിയ ഫുട്ബോൾ താരം സി.കെ.വീനിത് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ പ്രവേശിച്ചു…. എല്ലാവിധ ആശംസകളും…..

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയിൽ നിന്നും BJP സർക്കാർ ഇറക്കി വിട്ട് അപമാനിച്ച കേരളത്തിന്റെ മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരം CK വിനീതിന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ് സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ജോലി നൽകി ആദരിച്ചു …
..

Post Your Comments here.Thank You
Top