കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജിലെ കെ എസ് യുവിന്‍ ചുണക്കുട്ടികൾ.

കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളേജിലെ നീൽസലാം ചുണക്കുട്ടികൾ.

വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം കണ്ട് ചിരിച്ച് പള്ള കൂച്ചിയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല.
SFI ക്കാരെ കണ്ട് ഓടിയതല്ലെന്നു പറയാനും പറഞ്ഞു.

 

 

Top