മഹാത്മ ഗാന്ധി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ തോക്കിനിരയായതിന്‍റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം

ഗാന്ധിജി ഖിലാഫത്തിനെ അനുകൂലിച്ചു. കലാപ സമയത്ത് മുസ്ലീങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിരാഹാരം കിടന്നു.പാകിസ്ഥാന് 55 കോടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായി ഗോഡ്സേ എന്നൊരു ഹിന്ദുമത ഭ്രാന്തൻ ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നു. ഇതാണ് സാമാന്യമായി ധരിക്കുന്ന ചരിത്രം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതിന്റെ മുൻപ് മുതലുള്ള സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ചിത്രം പൂർണ്ണമാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് മറാത്താ

Top