പെന്തകോസ് വോളന്റിയർമാർക്കുള്ള വൈകുന്നേരം ഉള്ള പരിപാടിക്കായി ട്രെയിനിങ്ങ് ക്യാമ്പ്.തട്ടിപ്പ് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു

പെന്തകോസ് വോളന്റിയർമാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങ് ക്യാമ്പ്…. വൈകുന്നേരം ഉള്ള പരിപാടിക്കായി. ഇതാണ് പ്രാർഥനയോഗങ്ങളിൽ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതായി  അഭിനയിക്കുന്നത്.വീഡിയോ കണ്ടു നോക്ക്

Top