ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി.. നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ.. മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ….മാറ്റം പ്രകടമാണ്.

Breaking News

ക്ലാസ് റൂം ആണ്,,,
ഗവ: സ്കൂൾ ആണ് ,,,
വാഴാനിയിലെ കാക്കനിക്കാട് ഗവ: ട്രൈബൽ സ്കൂൾ ,,,,
ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളില്ലാതെ അടച്ച് പൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു ,,,

ഇന്ന് ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി ,,,
നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ,,, മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ,,,,
മാറ്റം പ്രകടമാണ്,,,

ഇടതുപക്ഷം,ഹൃദയപക്ഷം,,

Breaking News

12 thoughts on “ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി.. നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ.. മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ….മാറ്റം പ്രകടമാണ്.

  1. Pingback: viagra 100mg
  2. Pingback: best cialis site
  3. Pingback: cialis 20mg

Comments are closed.

Top