ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി.. നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ.. മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ….മാറ്റം പ്രകടമാണ്.

Breaking News

ക്ലാസ് റൂം ആണ്,,,
ഗവ: സ്കൂൾ ആണ് ,,,
വാഴാനിയിലെ കാക്കനിക്കാട് ഗവ: ട്രൈബൽ സ്കൂൾ ,,,,
ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളില്ലാതെ അടച്ച് പൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു ,,,

ഇന്ന് ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി ,,,
നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ,,, മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ,,,,
മാറ്റം പ്രകടമാണ്,,,

ഇടതുപക്ഷം,ഹൃദയപക്ഷം,,

Breaking News

8 thoughts on “ശീതീകരിച്ച ക്ലാസ് മുറി.. നവാഗതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ.. മനോഹരമായ ക്ലാസുകൾ ….മാറ്റം പ്രകടമാണ്.

  1. Pingback: viagra 100mg
  2. Pingback: best cialis site

Comments are closed.

Top