പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം; ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് നാളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Breaking News

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിനുളള ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് നാളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. 24-നാണ് ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ജൂണ്‍ മൂന്നിന് ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കും.

Breaking News

14 thoughts on “പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം; ട്രയല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് നാളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

  1. Pingback: viagra 100mg
  2. Pingback: best cialis site
  3. Pingback: doctor7online.com
  4. Pingback: ciprofloxacin drug
  5. Pingback: cialis pills
  6. Pingback: buy naltrexone
  7. Pingback: cialis

Comments are closed.

Top